Regulamin

Regulamin - korzystania przez Użytkowników z Formularzy kontaktowych.
 

I. Postanowienia ogólne.

Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularzy kontaktowych” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego: „Kontakt z nami”, Zgłoszenia awarii „Serwis 24/7” oraz „Program doborowy do pobrania” dostępnego na stronie internetowej NIVIS.com.pl , w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.

W ramach strony internetowej NIVIS.com.pl drogą elektroniczną świadczona jest następująca usługa:

1. formularz kontaktowy, zgłoszenie awarii i program doborowy do pobrania.

Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest NIVIS Piotr Mucha ul. Kusocińskiego 4,  58-100 Świdnica.

Usługobiorcą w rozumieniu regulaminu jest każdy użytkownik, który korzysta z usługi określonej w ustępie 1.

II. Określenie zasad dostępu Użytkowników do Formularza kontaktowego.

Dostęp do Formularzy kontaktowych nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.

NIVIS.com.pl zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularzy kontaktowych na czas nieoznaczony.

Formularze kontaktowe służą wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Nivis.com.pl w zakresie tematycznym w nim określonym.

III. Warunki korzystania z Formularzy kontaktowych i zobowiązania Użytkownika.

Z formularzy kontaktowych skorzystać może każdy Użytkownik  strony NIVIS.com.pl po podaniu pól niezbędnych w formularzu i potwierdzeniu, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia, a także po potwierdzeniu, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu z Użytkownikiem (przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji). Usługa polega na odpisaniu wiadomości  na podany przez Użytkownika adres e-mail lub oddzwonieniu do niego. Podane dane przetwarzanie będą tylko zgodnie z celem, w jaki zostały przekazane.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dostarczane treści. Jednocześnie zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

IV. Odpowiedzialność NIVIS.com.pl.

NIVIS.com.pl  nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego.

NIVIS.com.pl oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularzy kontaktowych, mają walor informacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec NIVIS.com.pl

NIVIS.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularzy kontaktowych wynikający z przyczyn niezależnych od NIVIS.com.pl lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej.  

W celu skorzystania z usług niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa z włączonymi plikami cookies oraz  włączona obsługa Javascript. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby umożliwić użytkownikowi skorzystanie z usługi za pomocą wszelkich przeglądarek internetowych, na wszelkiego rodzaju urządzeniach, przy użyciu wszelkich systemów operacyjnych.

Dane osobowe  są odpowiednio zabezpieczone i chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a przechowywanie i przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z polskim prawem.

V. Umowa o świadczenie usług.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta  w momencie podania danych, wyrażeniu zgody, potwierdzeniu zapoznania się z niniejszym regulaminem i kliknięcia „wyślij”. Rozwiązana zostaje w momencie zakończenia kontaktu.

Użytkownik ma prawo złożyć  reklamację w sprawie dotyczącej usługi.

Reklamacje należy składać na adres : dane.osobowe@nivis.info

VI. Postanowienia końcowe.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby usługa świadczona byłą na jak najwyższym poziomie, lecz nie może zagwarantować jej ciągłości.

W przypadku zmiany regulaminu jego doręczenie użytkownikowi  odbywać się będzie poprzez umieszenie na stronie internetowej NIVIS.com.pl

Zmiany wchodzą w życie  z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu  regulaminu na stronie internetowej NIVIS.com.pl Korzystanie przez użytkownika ze strony internetowej ( w tym z formularza kontaktowego) po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z ich akceptacją.

VII. Przetwarzanie danych osobowych przez NIVIS.com.pl.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia informacji o które prosi Użytkownik (świadczenia usługi).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Użytkownikowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajduje się w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w  NIVIS Piotr Mucha ul. Kusocińskiego 4, 58-100 Świdnica.